Täze harytlar

Täze harytlar

Eltip bermek hyzmaty Aşgabat şäher içinde, Büzmeýin we Änew şäheri aralygynda amala aşyrylýar. Sargyt web sahypamyzdaky bellenilen mukdary geçse ähli nokatlara tölegsiz eltip bermek hyzmaty ýola goýulandyr. Bellenilen mukdary geçmedik ýagdaýynda goşmaça Ýük daşamak tölegler goşmaça tutylyp bilner.

Ýük daşamak tölegleri işlemek we gaplamak üçin tölegleri, şeýle hem poçta çykdajylaryny öz içine alýar. Ulag tölegleri, ýüküň umumy agramyna görä üýtgeýär. Harytlaryňyzy bir tertipde toparlamagyňyzy maslahat berýäris. Aýry-aýry ýerleşdirilen iki sany aýratyn sargytlary toparlap bilmeýändigimiz sebäpli iberiş tölegleri olaryň hersine degişlidir. Harydyňyz öz töwekgelçiligiňiz bilen iberiler, ýöne näzik zatlary goramak üçin aýratyn üns berilýär.

Saýtdan sargyt edeniňizden soňra operator size jaň edip sargydy tassyklaýar. Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär. Sargydyň tassyklanmagy üçin girizen telefon belgiňizden jaň kabul edip bilýändigiňize göz ýetiriň. Girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda hyzmat amala aşyrylýar.

Şeýle hem girizen salgyňyzyň dogrulygyny barlaň. Sargydy barlap alanyňyzdan soňra töleg nagt we nagt däl görnüşde milli manatda amala aşyrylýar. Eltip berijiniň size gowşurýan töleg resminamasynda siziň tölemeli puluňyz bellenendir.

Kabul edip tölegini geçiren harydyňyz yzyna alynmaýar;

Gutular ep-esli uluykda we gowy goralandyr.